Search
  • Llio Davies

Cysur

Because of technological development, most people spend their time at work in front of computers as it is faster and makes us work efficiently, this requires less physical and social interaction which carries a high risk of developing poor mental health. These work factors can cause mental disorders such as stress, depression and anxiety. I wanted to create an object to reduce stress and be comforting to use in the work place, I chose a cup as an object everyone would use daily in a variety of working environments which would encourage social interaction. When designing the cup, I researched into ergonomics in hope this would create a positive physiological response, which would encourage people to have more breaks and interact with other people in the work place. I have a had a lot of positive feedback from this design, often when people hold the cup they will naturally hold it with both hands and engage comfortably in a conversation, with this research it could be evidence my design does create a positive physiological response which can contribute to a healthy working environment.


Oherwydd datblygiadau technolegol, mae'r rhan fwyaf o bobl yn treulio'u hamser yn y gwaith o flaen cyfrifiaduron gan ei fod yn gyflymach ac yn ein gwneud yn gweithio'n effeithlon, mae hyn yn gofyn am lai o ryngweithio corfforol a chymdeithasol sy'n peri risg uchel o ddatblygu iechyd meddwl gwael. Gall y ffactorau gwaith hyn achosi anhwylderau meddwl megis straen, iselder a phryder. Roeddwn eisiau creu gwrthrych i leihau straen a bod yn gysurus i'w ddefnyddio yn y gweithle, dewisais gwpan fel gwrthrych y byddai pawb yn ei ddefnyddio bob dydd mewn amrywiaeth o amgylcheddau gweithio a fyddai'n annog rhyngweithio cymdeithasol. Wrth ddylunio'r cwpan, ymchwiliais i ergonomeg mewn gobaith y byddai hyn yn creu ymateb ffisiolegol cadarnhaol, a fyddai'n annog pobl i gael mwy o egwyliau a rhyngweithio â phobl eraill yn y gweithle. Rwyf wedi cael llawer o adborth cadarnhaol o'r dyluniad hwn, yn aml pan fydd pobl yn dal y cwpan, byddant yn ei ddal yn naturiol â dwy law ac yn ymgysylltu'n gyfforddus mewn sgwrs. Gyda'r ymchwil hon gallai fod yn dystiolaeth fod fy nyluniad yn creu ymateb ffisiolegol cadarnhaol gall gyfrannu at amgylchedd gweithio iach.

14 views0 comments

Recent Posts

See All